Про журнал

 

Рік заснування: 2002

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18900-7680 ПР від 14.11.2011

ISSN: 2663-6123 (Print), 2663-6131 (Online)

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 10.12.2003 № 1-05/10 та від 06.10.2010 р. № 3-05/6, Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток 9).

Періодичність: виходить двічі на рік

Назва журналу англійською: “Research Papers of National University "Odessa Law Academy”

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: "Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Головний редактор: Афанасьєва М.В., д.ю.н., доцент. Заступник головного редактора: Оборотов Ю.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України. Відповідальний секретар: Гловюк І.В., к.ю.н., доцент. Редакційна колегія: Аленін Ю.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Аракелян М.Р., к.ю.н., професор; Біла-Тіунова Л.Р., д.ю.н., професор; Дамірлі М.А., д.ю.н., професор; Додін Є.В., д.ю.н., професор; Дрьомін В.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Завальнюк В.В., к.ю.н., професор; Каракаш І.І., д.ю.н., професор; Подцерковний О.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Полянський Ю.Є., к.ю.н., професор; Тіщенко В.В., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Туляков В.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Харитонов Є.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Харитонова О.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Чанишева Г.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Гусейнов Л.Г., д.ю.н., професор; Маношин Ю., д.ю.н.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридчна академія"              вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009


Copyright © 2002-2019. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»