Том IX

Том IX

Титульна сторінка

Зміст

С. В. Ківалов Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах прокуратури

М. П. Орзіх Конституційна модернізація та реформування в Україні

О. Ф. Скакун Правосознание — компонент правовой системы или ее предсистема?

В. В. Завальнюк Антропологічний вимір глобалізаційних процесів у правовій сфері

Л. Н. Сумарокова Юридическая логика: предмет и перспективы развития

А. А. Ивакин О вкладе Фридриха Ницше в формирование современной онтологии (размышления над текстом лекций М. Хайдеггера о Ф. Ницше)

М. Р. Аракелян Ставлення суспільної думки в Російській імперії до інституту адвокатури напередодні судової реформи 1864 р.

В. В. Дудченко Плюралістична теорія джерел права: нові можливості в осягненні права

Ю. Н. Оборотов Инфляция власти и права как индикаторы слабого государства

А. П. Овчинникова Культурный кризис и интеллектуалы

В. Н. Дрёмин Институциональный кризис и криминализация власти в транзитивном обществе: политико-криминологический анализ

К. М. Вітман Конфліктність етнічності як загроза етнополітичній стабільності держави

Н. М. Крестовська Ювенальна правова культура

Г. І. Чанишева Реалізація прав людини у сфері праці та соціального забезпечення: проблеми теорії та практики

Є. В. Додін Зміст правоохоронної функції митних органів України

Н. А. Зелинская Пиратство как преступление jure gentium

В. В. Тищенко Криминалистическая методика расследования: современное состояние и перспективы развития

О. І. Харитонова Одеська школа права інтелектуальної власності: початок формування та напрямки дослідження

Є. О. Харитонов Школа цивілістики в ОНЮА — НУ ОЮА: традиції та новації

Т. С. Ківалова Діалектичний метод та системний підхід як методологічна основа наукових досліджень у галузі цивільного права (на прикладі деліктних зобов’язань)

О. П. Подцерковний Про розбіжність економічного змісту та юридичної форми суспільних відносин

Р. М. Мінченко Проблеми провадження щодо перегляду судових рішень Верховним Судом України

О. К. Вишняков, І. П. Яновська Особливості правового статусу емітентів цінних паперів на внутрішньому ринку ЄС

Н. Ю. Голубєва Система зобов’язань у цивільному праві України

Л. Д. Романадзе Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку та зміст та строк дії їх прав

Т. А. Латковська Поняття та види джерел банківського права

І. І. Каракаш Соціально-філософські аспекти відносин власності на природні об’єкти та їх ресурси

Бехруз Хашматулла Сравнительное правоведение как учебная дисциплина: современное состояние, некоторые существующие проблемы и пути их решения

Б. А. Пережняк Модернізація і реформування системи центральних органів управління соціально-культурною сферою в ході адміністративної реформи в Україні

М. В. Афанасьєва Інженерно-технологічний підхід до законодавства про місцеві вибори

А. Р. Крусян Сутність сучасного українського конституціоналізму

Н. В. Мішина Формування моральних традицій сучасного українського конституціоналізму

В. А. Григорьев Актуализация и правовая регламентация института индивидуальной конституционной жалобы в Украине

Т. О. Анцупова Періодизація історії міжнародного процесуального права

Т. Р. Короткий Демократизация международного права

Є. Є. Додіна Питання повернення культового майна релігійним організаціям

Н. В. Аніщук Система гендерного права: поняття та основні структурні елементи

М. А. Дамирли Проблема классификации в сравнительном уголовном праве

І. І. Чугуников Об’єкт злочину як підстава для побудови системи Особливої частини Кримінального кодексу України

Є. Ю. Полянський Актуальні проблеми призначення покарань у кримінально-правовій доктрині та законодавстві США

Л. І. Аркуша Значення тіньової економіки в процесі легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності

Н. А. Орловська Засади та принципи побудови кримінально-правових санкцій: питання визначення методологічного підходу

Автори


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»