Том XIII

Том XIII

Титульна сторінка

Зміст

Ківалов С. В. Підсудність та підвідомчість справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Крусян А. Р. Конституційний Суд України: питання удосконалення конституційно-правового регулювання

Оборотов Ю. Н. Изменение парадигмы методологии юриспруденции

Махніцький О. І. Застосування та інтерпретація принципу верховенства права у конституційному правосудді

Завальнюк В. В. Ірраціональне у праві з позицій юридичної антропології

Бондар О. В. Види адміністративних послуг у сфері морського транспорту

Аракелян М. Р. Адвокатура Украины — институт гражданского общества: правовая природа

Самсін І. Л. Про наслідки невиконання податкового зобов’язання

Туляков В. О. Тенденції кримінальної політики України та деякі інститути сучасного законодавства

Дрёмин В. Н. Методологические вопросы формирования институциональной криминологии

Ивакин А. А. Принципиальная важность истинного знания о бытии

Дудченко В. В. Г. Радбрух про ціннісну природу права

Овчиннікова А. П. Філософські підходи до поняття динаміки культури

Зелинская Н. А. Право на свободу вероисповедания сквозь призму постсекулярной парадигмы либеральной политической философии

Анцупова Т. О. Становлення парадигми міжнародного процесуального права у пострадянській правовій науці

Вітман К. М. Модернізація законодавства про національні меншини в Україні

Аленін Ю. П. Шляхи вдосконалення початку досудового розслідування

Чанишева Г. І. Профспілки, їх об'єднання як суб'єкти колективних трудових правовідносин

Біла-Тіунова Л. Р. Правове регулювання статусу біженця в Україні: стан і перспективи реформування

Афанасьєва М. В. Доктрина «політичного питання» в українському виборчому праві

Кібік О. М., Котлубай В. О. Передумови розвитку антикризового управління в економічній системі України

Журавель М. В. Принцип законності в процесі розвитку державного управління в Україні

Яновська І. П. Особливості і тенденції розвитку регулювання транскордонних операцій з фінансовими інструментами в праві ЄС

Гриценко В. В. О проблемах государственного контроля органов исполнительной власти в Российской Федерации

Тіщенко В. В. Розкриття злочинів як пізнавальна діяльність і основне завдання розслідування

Харитонов Є. О. Формування концепції німецького цивільного кодексу (BGB) та її вплив на розвиток цивілістичної думки в Україні

Подцерковний О. П. Щодо необхідності врахування теорії грошових зобов'язань у практиці вирішення господарських спорів

Каракаш І. І. Проблеми вдосконалення концептуальних засад права власності на природні об'єкти та їх ресурси у конституційному вимірі

Якимчук Н. Я. Фінансові основи місцевого самоврядування: стан конституційно-правового закріплення в Україні та зарубіжних країнах

Мішина Н. В. Про перспективи залучення молоді до участі у місцевому самоврядуванні в Україні

Бехруз Х. О влиянии римского права на исламское право: формальный и содержательный аспекты

Дрьоміна-Волок Н. В. Принцип недискримінації у практиці Європейського суду з прав людини

Якубовская Н. А. Развитие как цель: телеологическое толкование международных договоров в практике Международного центра по урегулированию инвестиционных споров

Козаченко О. В. Духовні засади сучасного кримінально-правового впливу в українській класичній літературі

Картузова І. О. До проблеми адміністративного позову

Голубєва Н. Ю. Вимоги до об'єкта зобов'язальних правовідносин

Аніщук Н. В. Фемінізація адвокатури: гендерний аналіз

Кравець В. Р. Дозвільна процедура щодо здійснення аутстафінгу в Україні

Балобанова Д. О. Динаміка кримінального права як об'єкт наукового дослідження: поняття та ознаки

Осадчий А. Ю. Право на звернення з адміністративним позовом

Ковальчук С. О., Крет Г. Р. Матеріальні носії секретної інформації: поняття, види і порядок зберігання під час кримінального провадження

Ульянова Г. О. Напрями попередження наукового плагіату

Латковська Т. А. Підвищення рівня фінансової грамотності та фінансової освіти — виклик сучасності

Короткий Т. Р. Генезис міжнародної правосуб'єктності інтеграційних утворень і еволюція міжнародного права

Gribincea A., Daniliuc A., Maximilian S., Brovka G. International economic cooperation: aspects of strategic development

Басай О. В. Право на відновлення дії патенту за законодавством України та Російської Федерації

Хохуляк В. В. Вплив ідей А. Сміта на формування вітчизняної фінансово-правової думки XVIII–XIX ст.

Дрішлюк А. І. Щодо методології дослідження системи джерел цивільного права України

Мизецкая В. Я. Корреляция фидеистического и антропоморфного начал в художественном тексте

Олюха В. Г. Поняття та форми капітального будівництва в Україні

Квасніцька О. О. Синергія публічно-правових та приватно-правових засад законодавчого забезпечення будівельної діяльності — головний шлях розвитку економічної системи України

Гловюк І. В. Деякі проблеми тимчасового вилучення та арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження

Іванченко О. М. Методологічні засади універсалізації національного права

Крумаленко М. В. Політика держави щодо православної церкви у Великому князівстві Литовському

Маслій І. В. До питання про визначення поняття та структури злочинності у фінансово-економічній сфері як елемент її кримінологічної характеристики

Кулініч О. О. Вдосконалення порядку обнародування та публічного розповсюдження фотографічних творів з зображенням фізичної особи після її смерті

Игнатов А. Н. Страсть как фундаментальная составляющая мотива насильственного преступного поведения

Прус Е. У. Попередження правозастосовчих помилок

Наші автори


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»