Том XIV

Том XIV

Титульна сторінка

Зміст

Ківалов С. В. Сутність та особливості досудового врегулювання адміністративно-правових спорів

Завальнюк В. В. Правовий менталітет як підгрунтя антропологізації права

Чернєй В. В. Проблеми взаємодії правоохоронних органів з іншими суб’єктами запобігання злочинам на ринку небанківських фінансових послуг

Аракелян М. Р. Дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури: історичний підхід

Задорожній О. В. Міжнародно-правовий принцип непорушності кордонів у Європі та агресія Російської Федерації проти України

Лошицький М. В., Дрозд О. Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як перспектива боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями

Аленін Ю. П., Волошина В. К. Поняття та система принципів кримінального провадження

Тіщенко В. В. Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів

Подцерковний О. П. Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку (на прикладі обігу банківських металів)

Харитонов Є. О. Громадянське суспільство та приватне право: питання кореляції

Вишняков О. К. Наднаціональність як правовий феномен

Чанишева Г. І., Чанишев H. І. Поняття, види та юридична природа права на інформацію сторін трудового договору

Голубєва Н. Ю. Поняття та значення зобов’язального права України

Харитонова О. І., Ульянова Г. О. Поняття й особливості академічного плагіату

Комісаров О. Г. Проблеми та перспективи запровадження національної політики розвитку інформаційного суспільства

Словська І. Є. Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика

Сокуренко В. В. Законодавчі основи публічного адміністрування сфери оборони в Україні

Каракаш І. І. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси у виключній формі: історико-юридичний аспект

Латковская Т. А. Проблемы концептуализации методологических подходов в науке финансового права

Овчинникова А. П. Гармонизация культур и диалектический характер диалога

Братель С. Г. Класифікація адміністративних процедур

Подобний О. О. Негласні форми розслідування в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні

Мішина Н. В. Сучасні процеси децентралізації виконавчої влади та реформування місцевого самоврядування в Україні

Матвєєва Л. Г. Наступність права як загальнотеоретична категорія в дослідженні транзитивності права

Пацурія Н. Б. Проблеми та перспективи запровадження медичного страхування учасників бойових дій як елемента військово-медичної доктрини

Орловська Н. А. Судовий прецедент як джерело кримінального права України

Аніщук Н. В. Жінки в адвокатурі Великобританії: історія і сучасність

Андреєв Д. В. Транзактність соціально-правових комунікацій влади та суспільства: від свободи слова до державного диктату над ЗМІ

Яновицька Г. Б. Права споживача в разі укладення договору на відстані

Армаш Н. О. До питання про функціональне призначення державних політичних діячів

Гловюк І. В. Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики

Квасніцька О. О. Господарсько-правова природа договору про пайову участь у розвиток інфраструктури населеного пункту

Федотов О. П. Концепція реалізації державної митної справи в концептуальних документах

Юдін З. М. Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму

Бобрик В. І. Теоретико-правові основи процесуальної оптимізації цивілістичного судочинства

Перепелиця М. М. Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками

Подорожна Т. С. Конституція як структурний елемент правової системи в матеріальному та формальному значеннях

Добробог Л. М. Інкорпорація та консолідація законодавства як форми його систематизації

Дорохіна Ю. А. Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності

Ляшук Р. М. Нормативно-правове забезпечення оптимізації штатної чисельності персоналу відділів прикордонної служби

Марченко О. В. Поняття та ознаки механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг

Прокоф’єва-Янчиленко Д. М. Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України

Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша)

Ситар І. М. Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз)

Наші автори


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»