Том X

Том X

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

С. В. Ківалов Виборчий спір як різновид публічно-правового спору

В. В. Завальнюк Соматичні права людини з позицій юридичної антропології

М. П. Орзіх, А. А. Єзеров Конституція України діє, конституційні перетворення тривають (до 15-ї річниці Конституції України)

А. Р. Крусян Конституційне законодавство України: сучасний стан та тенденції розвитку

П. М. Рабінович Делікти проти людяності як специфічний вид правопорушень

О. Ф. Скакун Основные понятия исходной материально-правовой субстанции «суд» и их соотношение

Ю. Є. Полянський Незалежність судді — правова і соціальна цінність

Є. В. Додін Роль суду в забезпеченні законності правоохоронної діяльності митних органів

В. В. Долежан Судова реформа і раціоналізація судової системи України

О. П. Подцерковний Про процесуальні чинники підвищення авторитету судді та суду (на прикладі господарського судочинства)

Г. І. Чанишева Профспілкове представництво у соціальному діалозі у сфері праці

Л. Р. Біла-Тіунова Функції національного агентства з питань державної служби України

Н. В. Мішина Органы территориального общественного самоуправления в системе местного самоуправления

М. В. Афанасьєва Зловживання правом у виборчому процесі

О. К. Вишняков Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на судову практику України: нові можливості

Н. А. Зелинская Транснациональное уголовное право: новые возможности и риски

Т. Р. Короткий Екологізація міжнародного права

Н. В. Дрёмина-Волок Экономическое неравенство и дистрибутивная парадигма международного антидискриминационного права

Є. Ю. Полянський Доктрина Пінкертона в кримінальному праві США: критичний огляд та перспективи вдосконалення

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ю. Н. Оборотов К вопросу о формировании глобальной правовой системы

В. В. Колесниченко Общее и особенное в правовой и политической системе общества

М. Р. Аракелян Эффективность права в контексте правозащитной деятельности государства: теоретический аспект

В. В. Дудченко Класична юридична освіта у центрі правової культури суспільства

К. М. Вітман Криза толерантності

С. А. Калинин Методологическое измерение аксиологии права

Н. М. Крестовська Скарбниця як критерій типології держави

А. П. Овчинникова Творческий характер юридической педагогики

Хашматулла Бехруз Правовые системы современных исламских государств в эпоху глобализации: особенности функционирования

З. М. Юдин Понятие и основания правового контрактивизма

Є. О. Харитонов Динаміка концепції радянського цивільного права та відображення її в основах цивільного законодавства СРСР 1991 р.

О. І. Харитонова Категорія корпоративних правовідносин у контексті цивільних організаційних правовідносин

І. І. Каракаш Законодавчі засади нової Cтратегії державної екологічної політики України

І. В. Міщенко Деякі питання визначення правового статусу митних посередників в Україні

В. М. Дрьомін Мехінізми інституціоналізації тіньової економіки

В. В. Тищенко Теоретические основы криминалистической методики расследования преступлений: проблемы и тенденции

Л. І. Аркуша Особливості початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності

Л. І. Заморська Нормативний підхід до аналізу правових санкцій: теоретичний зміст

С. М. Скуріхін Особливості правового мислення офіцерів Збройних Сил України

В. Я. Мизецкая Лексико-семантический анализ письменного текста как средство идентификации личности адресанта

В. В. Хохуляк Призначення науки фінансового права: підходи до розуміння і трактування

О. О. Квасніцька Сутність будівельної діяльності: теоретичний погляд

О. С. Мельничук Просторова основа міської правосвідомості

Автори


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»