Том XVI

Том XVI

Титульна сторінка

Зміст

Ківалов С. В. Примирення в публічно-правових спорах як наслідок медіативних процедур

Аракелян М. Р. Доступ к правосудию как один из главных принципов правозащитной деятельности современного украинского государства

Подцерковний О. П. Щодо врахування російської загрози та єврейських перспектив у правовому забезпеченні транзитної політики України

Харитонов Є. О. Концепт «правове забезпечення» в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу

Харитонова О. І. Проблеми створення єдиного цифрового ринку й авторські права

Бехруз Х. Сравнительное международное право – актуальное направление правовых исследований

Мамедов Г. А. Повноваження органів прокуратури у 1922–1930-х рр.

Голубєва Н. Ю. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду: на матеріалах судової практики

Козаченко О. В. Поняття та властивості кримінально-правових заходів

Василенко М. Д. Рейдерство: загроза та шляхи подолання (економіко-правовий аналіз)

Джафарова О. В. Види дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні

Чижмарь Ю. В. Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових відносин у Франції

Лагутіна І. В. Юрисдикційні форми захисту особистих немайнових трудових прав

Тихомиров О. Д., Горобець К. В. Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та новації одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова

Нестеренко А. С. Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України

Подобний О. О. Забезпечення практичної реалізації використання конфіденційного співробітництва як негласної слідчої (розшукової) дії

Охріменко І. М., Охріменко С. С. Протидія законній діяльності працівника правоохоронного органу: теоретико-правова характеристика

Каракаш І. І. Право власності на ресурсові складові фондів природних об’єктів

Мамедов О. Д. Социальная защита государственных служащих в системе правовых гарантий

Ткачук О. С. Гносеологічні підходи до змісту функції правосуддя під час розгляду цивільних справ

Бакаянова Н. M. Функціональні основи об’єднання адвокатів в Україні

Бернюков А. М. Основні сучасні положення онтогносеології юридичної реальності

Прокопенко О. Ю. Роль і місце регіональних органів внутрішніх справ у забезпеченні використання громадянами України політичних прав і свобод

Сайфуліна Ю. В. Зв’язок права й сили як філософсько-правова проблема

Салманова О. Ю. Принципи управління освітньою діяльністю

Литвин І. І. Структура адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг

Михайленко Д. Г. Кримінально-правове значення незаконного збагачення осіб, пов’язаних із суб’єктом владних повноважень

Негодченко В. О. Методи забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ

Ніколаєнко Т. Б. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлення й розвитку кримінального покарання «тримання в дисциплінарному батальйоні» від витоків до початку ХХ століття

Сербин Р. А. Права й обов’язки благодійної організації як суб’єкта адміністративних правовідносин

Підгородинський В. М. Кримінально-правові девіації проти честі та гідності на різних (макро-, мезо-, мікро-) рівнях

Ковальчук С. О. Європейські правові стандарти формування в ході кримінального провадження допустимих речових доказів

Андронов І. В. Судове рішення як акт правосуддя в цивільному процесі

Ващук О. П. Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання

Панова Н. С. Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права

Стрільчук В. А. Феномен глобалізації в національній правовій доктрині

Сухий Р. М. Щодо маніпулювання на ринках торгівлі

Могілевський Л. В. Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру

Подорожній Є. Ю. Норми трудового права як важливий елемент механізму правового регулювання юридичної відповідальності

Волинець В. В. Європейський досвід правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві

Марченко В. В. Щодо принципів електронного урядування в органах виконавчої влади

Трофімцов В. А. Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні

Бурлака О. С. Державні соціальні пільги в системі соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні

Литвиненко В. І. Поняття та класифікація завдань правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні

Кисельова О. І. Принципи правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах

Спектор О. М. Відповідальність за завдання шкоди тварині як об’єкту речового права

Петров В. Г. Форми адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів

Павліченко В. М. Напрями гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору

Кобзар О. Ф. Щодо визначення понять публічної безпеки та порядку

Діденко С. В. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні

Наші автори


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»