Том XI

Том X

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

 

ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

С. В. Кивалов «Дисфункции» национальных правовых систем в контексте реформирования Европейского суда по правам человека

В. В. Завальнюк Принцип антропології права у теоретико-правових дослідженнях сучасності

М. Р. Аракелян Трансформация правозащитной функции современного Украинского государства

Т. А. Анцупова Право Совета Европы: новая правовая система или подсистема международного права?

В. Д. Юрчишин Практика Європейського суду з прав людини як джерело права: колізії у національному законодавстві та шляхи їх вирішення

В. В. Долежан Юрисдикційна діяльність Вищої ради юстиції та шляхи її удосконалення

Ю. Е. Полянский Актуальные аспекты организационного устройства Высшего совета юстиции

М. Г. Мельник Гарантії належного кваліфікаційного рівня судді: європейський досвід та його імплементація у законодавство України

І. Є. Словська Теоретичні і практичні проблеми організації та діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

П. Рабінович Основоположні права людини: сучасні позиції православних церков Росії та України

Н. А. Зелинская Свобода совести и совесть свободы: к вопросу о диффамации религий и защите религиозных чувств верующих

Н. В. Мишина Универсальная концепция прав человека: миф или реальность?

Л. Р. Біла-Тіунова Службова кар’єра державного службовця: поняття та особливості

Л. Г. Личман К вопросу о концепциях судебного правоприменения

К. М. Вітман Антидискримінаційний закон у контексті формування етнонаціонального законодавства України

Н. В. Дрьоміна-Волок Розвиток ідеалів рівності та апологетика расового рабства в працях Дж. Локка і Т. Гоббса

Т. О. Свида Сучасний стан міжнародно-правового співробітництва у зміцненні демократії

М. В. Афанасьєва Роль прохідного бар’єра в технології пропорційного розподілу представницьких мандатів

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ю. Н. Оборотов Многоаспектность содержания права

А. А. Козловський Право і буття: феноменологічний аспект праворозуміння

О. М. Омельчук Філософсько-правове розуміння поведінки людини в доктринах природного та позитивного права

В. В. Дудченко Тенденції антиформалізму та цінностей у сучасній юриспруденції

А. Р. Крусян Модернізація Конституції України: досвід, сучасність та перспективи

В. О. Глушков Україна: конфліктогенні фактори в умовах сучасного світового порядку

Х. Бехруз Конституционализм в исламских государствах: становление, современное состояние и направления трансформации

И. Г. Оборотов Каноническое право как правовая система

Л. І. Заморська Дія та дійсність нормативності права (за Г. Кельзеном)

В. П. Поздняков Олег Емельянович Кутафин и его «Глава государства»: путь в историю

І. О. Сквірський Громадянське суспільство та громадський контроль: нотатки до наукової дискусії про взаємообумовленість понять

А. П. Овчинникова Книга как средство коммуникации

М. А. Польовий Зміст синергетичного параметра порядку, який визначає політичну динаміку пострадянських держав на шляху до демократії

П. С. Лютіков Трансформація предмета адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури кін. XIX — 1917 р.

Т. О. Коломоєць Термінологія адміністративного процесу: проблеми визначеності суміжного термінологічного ряду

Д. В. Приймаченко, Р. В. Ігонін Функції адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції

О. М. Іванченко Співвідношення норм національного і міжнародного права: методологія дослідження

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Є. Л. Стрельцов Сучасність та перспективи розвитку кримінального права України: 20 років потому

В. Н. Дрёмин Становление и развитие криминологического институционализма

В. О. Туляков Дія кримінального права: динамічні аспекти

Ю. П. Аленін Особливості початку досудового розслідування за новим КПК України (позитивні і негативні аспекти)

В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька Сучасні тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату криміналістики

О. В. Козаченко Культуро-антропологічна концепція заходів здійснення кримінально-правового впливу

О. Ю. Нетудихатка Етика і казуїстика в судово-медичній експертизі

В. Д. Басай, С. О. Ковальчук Поняття і види процесуальних строків за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

А. Б. Романюк Проблемні питання правового регулювання відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні

В. Ю. Шепитько Модель расследования преступлений и средства криминалистической тактики

В. В. Щукин Общественная благотворительность и попечительство в пенитенциарных учреждениях Российской империи

Є. Ю. Полянський Доктрина відповідальності за незаплановане вбивство під час вчинення злочину в американській науковій літературі та судовій практиці

О. С. Саінчин Кримінально-процесуальне та криміналістичне визначення стадій та етапів розслідування умисних вбивств

Наші автори


Copyright © 2002-2019. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»