Том VIII

Том VIII

Титульна сторінка

Зміст

С. В. Ківалов Правова природа спорів щодо проходження публічної служби в Україні

А. П. Овчинникова Сумерки культуры и гуманитарное знание

А. А. Ивакин Размышления о субстанциальном единстве материального и идеального

О. Ф. Скакун Верховенство права как принцип интеграции правовых систем в современном мире

П. М. Рабінович Потребовий підхід — безальтернативний інструмент виявлення соціальної сутності права і держави

Ю. Н. Оборотов Общетеоретическая юриспруденция — теория государства и права нового времени

В. В. Завальнюк Антропологічний вимір сфер буття людини: генезис поглядів

В. В. Дудченко Загальні принципи кодифікації

А. Ф. Крижанівський Доктринальний і прикладний статус категорії «гарантії правового порядку»

Ю. П. Лобода Категорія «правова традиція українського народу» у дискурсивному пізнанні сучасної правової системи

М. Р. Аракелян Развитие института судебного представительства в Великом княжестве Литовском

П. П. Музиченко Соціальний зміст головщини і нав'язки в Статуті Великого князівства Литовського 1529 року

М. П. Орзіх Конституціоналістика у складі юридичних терміно-понять

А. Р. Крусян Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного конституціоналізму

М. В. Афанасьєва Виборчі технології та виборче право: проблема кореляції

Л. Р. Біла-Тіунова Публічна служба як адміністративно-правова категорія

Р. М. Мінченко Місцеве самоврядування як локальний вимір демократичної державності

Н. В. Мішина Теорії місцевого самоврядування і самоорганізація населення

Є. Є. Додіна Створення і реєстрація релігійних організацій в Україні

Ю. Є. Полянський Гарантії конституційних прав і свобод людини в Україні: шляхи удосконалення

О. П. Подцерковний Універсалізація поняття зобов'язання як фактор розвитку галузей права

Т. А. Латковська Поняття та ознаки банку як суб'єкта господарювання

Н. А. Зелинская Политические репрессии и политические преступления: историко-правовое эссе

О. К. Вишняков Організаційно-правові обриси «Східного партнерства»

Т. А. Анцупова Новый этап в истории развития процессуального права Совета Европы

Т. Р. Короткий Понятие «незаконные комбатанты» и их правовой статус

С. Г. Стеценко Практична складова освітнього процесу в Національній академії прокуратури України: шляхи удосконалення

В. В. Тищенко О новых тенденциях в криминалистической методике расследования преступлений

О. В. Шмоткін Філософсько-правові аспекти діяльності Служби безпеки України по забезпеченню прав особи

Н. М. Крестовська Ювенальний правовий статус

М. Д. Василенко Адміністративно-господарський статус суб'єктів інноваційної діяльності в контексті розвитку технологічних парків

В. О. Туляков Криза кримінального права: суперечності догматів чи догматика суперечностей?

Т. В. Розова Демократія в Україні: проблеми та перспективи

Л. К. Царьова Правові засоби забезпечення реалізації функцій грошей

Автори


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»