Том XII

Том XII

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДМНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Т. А. Латковська Розвиток науки фінансового права — запорука розвитку Української держави

Б. А. Кормич Еволюція режиму найбільшого сприяння у митному регулюванні

А. О. Монаєнко Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства України

Н. П. Кучерявенко К проблеме о межинституциональной природе регулирования бюджетных доходов

Л. К. Царьова Правова природа відносин, що складаються в сфері емісійної діяльності держави

В. Д. Чернадчук Заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: актуальні питання теорії та практики

Л. М. Кас’яненко, П. В. Коломієць Особливості правового регулювання елементів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму

В. В. Хохуляк Наука фінансового права у Новоросійському університеті м. Одеси (кін. ХIX — поч. ХX ст.)

А. А. Лукашев К проблеме комплексности в финансово-правовом регулировании

О. О. Дмитрик Фінансовий закон: поняття й ознаки

С. О. Ніщимна Фінансовий контроль як складова фінансової діяльності держави та місцевих органів влади

Н. Ю. Онищук Відповідальність суб’єктів фінансових правововідносин

С. Л. Ємельянов Проблемні аспекти класифікації інформації з обмеженим доступом в Україні

С. М. Скуріхін Форми правового виховання офіцерського складу Збройних Сил України

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛІСТИКИ ТА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Є. О. Харитонов Категорії «приватне право», «цивільне право України» та «цивільне законодавство України»: до проблеми співвідношення

О. І. Харитонова До проблеми виокремлення категорії «творчі правовідносини інтелектуальної власності»

Р. М. Мінченко Касаційне провадження: об’єкти та суб’єкти касаційного провадження

О. П. Подцерковний Про проблеми застосування способів захисту порушеного права (на прикладі вимог про визнання права власності у заставних відносинах)

Г. І. Чанишева Співвідношення трудового договору із цивільно-правовими договорами про працю

І. І. Каракаш Право власності та користування на землях лісогосподарського призначення

О. С. Кізлова Стан дослідження категорії застави у цивілістиці

С. О. Погрібний Про правову природу зобов’язань гаранта за банківською гарантією

А. І. Дрішлюк Вплив судової практики Верховного Суду України на систему джерел цивільного та цивільно-процесуального права України

У. В. Антонюк Правова охорона земель: міжнародний та європейський досвід

О. Н. Кибик Предпосылки инновационного развития экономической системы Украины

N. O. Yakubovska International development cooperation — moral duty or legal obligation?

М. Д. Василенко Просунута співпраця, диференціація і субсидіарність в правовій основі інноваційного регулювання в країнах — членах ЄС

І. М. Сирота Пенсійна реформа та новації її здійснення в солідарній системі

Н. Ю. Голубєва Дійсність немайнових зобов’язань за ЦК України

І. В. Андронов Мова цивільного судочинства та судового рішення у цивільній справі

Р. Ф. Гонгало Деякі сучасні аспекти участі держав у розгляді справ щодо спадкування за законом

О. С. Адамова Договір бодмереї та «сірі схеми» як передумови виникнення морського страхування

Ю. В. Семаніва Внутрішня організація роботи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України

О. О. Кулініч Авторське право на фотографічні твори та право фізичної особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження

Г. О. Ульянова Захист прав творців реклами від неправомірного використання рекламних матеріалів

О. О. Квасніцька Історичний розвиток та становлення будівельного законодавства у правовому досвіді України

О. В. Басай Первинні підстави виникнення прав інтелектуальної власності

Н. В. Петлюченко Модель харизматичної комунікації у німецькому та українському публічному дискурсі

В. Я. Мизецкая Особенности вербальной коммуникации в конфликтном дискурсе

Наші автори


Copyright © 2002-2019. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»